Työ

Pop-Up-Possibilities

 

Työ ei ole tärkein asia elämässä, mutta työ, työssä onnistuminen tai työn puute vaikuttaa vahvasti elämämme laatuun. On hyvä tunnistaa omat kykymme, tarpeemme, halumme sekä elämäntilanteiden vaikutukset työhömme. Tunnistamisen jälkeen mahdollisen muutostarpeen viestittäminen omassa työyhteisössä tai työyhteisön ulkopuolelle kehittää positiivisesti työelämää.

 

Olemassa oleva työ ja oman työpaikan kehittäminen

Tieto työntekijän muutoshalukkuudesta on tärkeää työnantajalle. Hyvä työmotivaatio on tuottavaa ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä. Ilmoitettu muutoshalukkuus vie kohti yhteistä päämäärää, menestyvää työyhteisöä. Ilmoittamalla oman muutoshalukkuutensa työntekijä voi siis vaikuttaa oman työpaikkansa kehittymiseen ja on tarvittaessa tavoitettavissa uutta tehtävänkuvaa varten.

Huomentaina-palvelun organisaatio-ominaisuus tehostaa työpaikan ja työryhmien sisäistä viestintää. Viestinnässä käytetään palvelulle tyypillistä mielipiteen tai tarpeen asteen tunnistavaa ilmaisutapaa. Näin on mahdollista tuoda esille oma näkemys kyllä- ja ei- vastauksien väliltä. Tämä lisää osaltaan työpaikan avoimuutta ja luottamusta sekä pidentää työsuhteiden kestoa.

 

Uusien mahdollisuuksien etsiminen

Huomentaina-palvelun ilmoitus- ja hakuominaisuudet antavat työkalun uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä etsimiseen. Tunnistaminen tapahtuu ensimmäiseksi analysoimalla omia kiinnostuksen kohteita laajemmalla tasolla. Tässä vaiheessa kannattaa olla rohkea ja utelias. Hyvä ja motivoiva työ saattaa löytyä yllättävästäkin ammattiryhmästä. Ihmiset ovat usein kykeneväisiä monenlaisiin tehtäviin.

Muutostarpeen ilmoituksen kautta työntekijä on löydettävissä. Hakuominaisuus taas kertoo miten paljon lähistöllä olevat työnantajat tarvitsevat uutta työvoimaa ja miten kiireellistä heidän rekrytointitarpeensa on. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden selvittää omia mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja edesauttaa työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista. Löytymisen jälkeen Huomentaina-palvelun keskusteluväylä madaltaa yhteydenottokynnystä osapuolten välillä. Kevyt ensikontakti on usein merkittävien ratkaisujen ensimmäinen askel.

Työttömille Huomentaina on hieno väylä viestittää omaa työhalukkuuttaan ja osaamistaan sekä etsiä hakujen kautta aktiivisesti työtä.

Huomentaina mullistaa rekrytoinnin tuomalla esille työntekijöiden muutoshalukkuuden ja työnantajien todellisen työllistämistarpeen päivittäisellä tasolla. Työnantajien työllistämistarve on paljon muutakin kuin mitä rekrytointi-ilmoitukset tuovat esille. Tämän tunnistaminen yhdistettynä kevyeen ensikontaktiin tulevat antamaan usealle ihmiselle töitä.

Esimerkki

Matti Meikäläinen on työskennellyt samassa työtehtävässä yli viisi vuotta. Alussa työ oli mielenkiintoista ja mahdollisti taitojen kehittymisen. Nyt työ ei ole enää kiinnostavaa ja Matti haluaisi uusia haasteita. Huomentaina-palvelun kautta Matti voi viestittää työnantajalle ja ympäröiville työmarkkinoille muutoshalukkuudestaan. Työnantajan on tärkeää huomioida Matin viesti. Muuten on vaarana työn tuottavuuden lasku tai pahimmillaan hyvän työntekijän siirtyminen pois yrityksen palveluksesta. Matin on myös mahdollista tutkia haluamaltansa alueelta omaan osaamiseen liittyviä työmahdollisuuksia.