Tietoturvaseloste

Pop-Up-Possibilities

Laatimispäivä: 12.03.2017

POP-UP-POSSIBILITIES PALVELUN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Tämä asiakirja kattaa Pop-Up-Possibilities palvelun lain mukaiset rekisteriselostetiedot sekä lain mukaiset tietosuojaselostetiedot.

1. TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ
Nimi Huomentaina Oy
Katuosoite Kestiläntie 9
Postitoimipaikka 85980 Köyhänperä

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Nimi Timo Liimatainen
Tehtävä Yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja
Puhelin 040-5532380

3. REKISTERIN NIMI
Pop-Up-Possibilities palvelun asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS/MIKSI TIETOJA TARVITAAN
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde sekä asiakkaan suostumus.
Käyttötarkoitukset:
- Käyttäjän tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta
- Asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen
- Pop-Up-Possibilities palvelun toiminnan sekä palvelu- ja tuotetarjonnan toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen sekä palveluiden personointi
- Pop-Up-Possibilities palvelun vastuullisuuden toteuttaminen
- Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen sekä tietoturvallisuuden varmistaminen

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT
Käyttäjää yksilöivät tiedot:
- Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot
- Käyttäjän henkilötunnus ja/tai yhteisötunnus
Muut käyttäjää koskevat tiedot:
- Palvelutapahtumatiedot
- Käyttäjien tekemät ilmoitus ja hakutapahtumat
- Käyttäjien palveluun perustamia tiimejä, ryhmiä ja organisaatioita koskevat tiedot. Ryhmät, tiimit ja organisaatiot voivat olla rekisteröityjä yhteisöjä tai epävirallisia ryhmiä
- Käyttäjien palvelun asiakkuuteen perustuvien kampanjoihin liittyvät tiedot
- Pop-Up-Possibilities palvelun internet- ja mobiili palveluiden käyttötiedot sisältäen loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi evästeet, IP -osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen
- Käyttäjien asiakaspalvelua varten antamat tiedot ja palautteet
- Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde
- Palvelua käyttävien organisaatioiden maksujen määräytymistä ja maksujen suoritusta koskevat tiedot
5a. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjään liittyvät tiedot kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä, oma käyttäjätilini osiossa tai asiakaspalvelun yhteydessä

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Käyttäjien itse julkaisemat tiedot ovat Pop-Up-Possibilities palvelun ehtojen mukaisesti käytettävissä. Yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ainoastaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten mahdollista väärinkäytöstä tai rikosta selvitettäessä, mikäli laki siihen velvoittaa. Käyttäjätietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja käsittelevät vain Pop-Up-Possibilities palvelun erikseen määrittelemät henkilöt, Pop-Up-Possibilities palvelun toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet sekä Pop-Up-Possibilities palvelun verkostoon yhteistyökumppaneiksi liittyvät organisaatiot, joilta palveluntarjoaja vaatii erillisen salassapitositoumuksen. Ko. henkilöt pääsevät henkilötietoihin käsiksi vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.
Kaikki palvelun sisältämä tieto on sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu tehokkaasti mahdollisia hyökkäyksiä tai urkintaa vastaan nykyaikaisin menetelmin.

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Tarkastusoikeuden sisältö: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä edellä mainitut tiedot ja pyynnöstä saada niistä jäljennökset.
- Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran kunkin 12 kuukauden jakson aikana toteutettuna.
Mahdollinen tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Huomentaina Oy, Kestiläntie 9, 85980 Köyhänperä. Käyttäjän tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi ja henkilötunnus.

9. TIEDON KORJAAMINEN
Käyttäjä voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Pop-Up-Possibilities palvelussa, oma käyttäjätilini, osiossa. Muiden tietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Huomentaina Oy, Kestiläntie 9, 85980 Köyhänperä.
Käyttäjän tulee esittää häntä koskevan tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat sekä yksilöintiä varten nimi ja henkilötunnus. Palvelutarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29 §).